Δικαστικό ένσημο (αγωγόσημο)

Wiki ›

Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν. ΓϡΟΗ/1912 (Α΄ 3) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ περίπτωση 6) του Ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 222/12-11-2012), το άρθρο 16 παρ. 16 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. Α΄ 237/5-12-2012), το άρθρο 40 παρ. 16 του Ν.4111/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 18/25-1-2013) και το άρθρο 6Α του Ν. 4393/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 106/06-06-2016) έχει πλέον ως εξής:
«1.Το δικαστικό ένσημο καθορίζεται σε ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8ο/οο) επί της αξίας του αντικειμένου της αγωγής ή άλλου δικογράφου που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε δικαστήριο του Κράτους και υπόκειται σε δικαστικό ένσημο κατά τις οικείες διατάξεις, εφόσον το αιτούμενο ποσό είναι ανώτερο των διακοσίων (200) ευρώ. Επί πλέον αυτού, καταβάλλεται) και χαρτόσημο ποσοστού 2,4%, τα οποία ανωτέρω ποσοστά υπολογίζονται επί του ποσού του δικαστικού ενσήμου.» Από την ισχύ της παρούσας διάταξης, παύει να ισχύει κάθε άλλη που αφορά καθορισμό του δικαστικού ενσήμου, κατά τα ανωτέρω ποσοστά εκτός της παραγράφου 1Α περίπτωση η΄ του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971 (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.)».
Με βάση τη παραπάνω διάταξη, το Δικαστικό ένσημο (αγωγόσημο) υπολογίζεται πλέον ως εξής:
Παράδειγμα: Αιτούμενο ποσό (κεφάλαιο) 20.000 ευρώ.
1.-20.000 Χ 8‰ =   160,00 ευρώ (αγωγόσημο)
2.-160 Χ 30% =         48,00 ευρώ (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ)
3.-160 Χ 2% =              3,20 ευρώ (χαρτόσημο)
4-3,20 Χ20%=             0,64 ευρώ (ΟΓΑ χαρτοσήμου)

                         Σύνολο = 211,84 ευρώ

Τρόπος έκδοσης δικαστικού ενσήμου:
Α) Δικ. ένσημο αξίας έως 300 ευρώ (κινητό, με επικόλληση ενσήμων «μίνι» Τ.Α.Ν.)
Β) Δικ. ένσημο από 300 ευρώ και πάνω εκδίδεται διπλότυπο από Δ.Ο.Υ. που επιμερίζεται ως εξής:

-Αγωγόσημο (KAE 2375)
-ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ (ΚΑΕ 82639)
-Χαρτόσημο 2% (ΚΑΕ 1229)
-Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου 20% (ΚΑΕ 1228)

«Ειδικά για τις καταψηφιστικές αγωγές στις εργατικές διαφορές, το δικαστικό ένσημο μειώνεται στο 4% (από 8%), όπου απαιτείται, ήτοι για τις αγωγικές αξιώσεις που υπερβαίνουν την καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου.» : 

Παράδειγμα: Αιτούμενο ποσό (κεφάλαιο) 20.000 ευρώ.

1.-20.000 Χ 4‰ =   80,00 ευρώ (αγωγόσημο) 
2.-160 Χ 30% =       24,00 ευρώ (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ) 
3.-160 Χ 2% =           1,60 ευρώ (χαρτόσημο)
4-3,20 Χ20%=            0,32 ευρώ (ΟΓΑ χαρτοσήμου)

? Copyright 2024 - Δικηγορικός Σύλλογος Χαλκιδικής
Designed and developed by NetApps Ltd

tag heuer monaco calibre 36 replica rado shoes company swiss replica watches panerai amagnetic tag outlet online swiss replica watches breitling aerospace hands out of sync cartier tank singapore iwc replica tag heuer aquaracer ladies blue tag heuer formula 1 waz1010 replica watch